1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Studio Ogenblik en de cliënt waarop Beauty Studio Ogenblik deze van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanningen

Beauty Studio Ogenblik zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty Studio Ogenblik zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3 Afspraken

De cliënt dient verhindering van de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan Beauty Studio Ogenblik te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Studio Ogenblik het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. De betalingen zullen geïnd worden via incassobureau.

Indien cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Beauty Studio Ogenblik de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Beauty Studio Ogenblik de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium van de behandeling berekenen. Beauty Studio Ogenblik moet verhindering voor de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4 Betaling

Beauty Studio Ogenblik vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website van Beauty Studio Ogenblik en zijn in de salon na te vragen. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Beauty Studio Ogenblik vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pinbetaling te voldoen.

5 Personeel bij Beauty Studio Ogenblik

Beauty Studio Ogenblik heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Beauty Studio Ogenblik dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

6 Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Beauty Studio Ogenblik vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty Studio Ogenblik aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Studio Ogenblik neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een bestand. Beauty Studio Ogenblik behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty Studio Ogenblik zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7 Geheimhouding

Beauty Studio Ogenblik is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Studio Ogenblik verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8 Aansprakelijkheid

Beauty Studio Ogenblik is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty Studio Ogenblik is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Studio Ogenblik is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Beauty Studio Ogenblik.

9 Garantie

1.Beauty Studio Ogenblik geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

De behandeling tussentijds door een andere salon is behandeld.

De cliënt zich niet heeft gehouden aan de voor/nazorg-instructies.

De cliënt de adviezen van `Beauty Studio Ogenblik omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.Het product dusdanig is beschadigd of verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is.(dit is uitsluitend te beoordelen door Beauty Studio Ogenblik)

De cliënt op advies van Beauty Studio Ogenblik geen nabehandeling heeft/wil ondergaan.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd.

De cliënt te laat meldt dat men niet tevreden is (later dan vijf dagen na de nabehandeling)

2.Eigen verantwoordelijkheid en nazorg.

Beauty Studio Ogenblik kan en zal aan de cliënt nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen.

Alle informatie die de cliënt over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden.

De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk en afhankelijk van allerlei factoren, zoals

erfelijke aanleg,lijvensstijl, voeding en dergelijke.

voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënt de instructies stipt opvolgt , de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt.

 

10 Beschadiging en diefstal

Beauty Studio Ogenblik heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty Studio Ogenblik meldt diefstal altijd bij de politie.

11 Klachten

1.Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk dan wel elektronisch te melden bij de eigenaar van Beauty Studio Ogenblik en/of de behandelde specialist. Beauty Studio Ogenblik dient de klacht binnen 7 werkdagen te beantwoorden.

2.In het geval van een reactie van de huid op een behandeling of aangekocht product dient de cliënt Beauty Studio Ogenblik binnen 24 uur op de hoogte te stellen.Beauty Studio Ogenblik zal de cliënt hierna verzoeken naar de Studio te komen of indien dit niet mogelijk is duidelijke foto 's elektronisch aan te leveren.Indien de cliënt hieraan niet voldoet zal Beauty Studio Ogenblik geen passende oplossing kunnen bieden.

3.Indien een klacht gegrond is, zal Beauty Studio Ogenblik de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen of indien nodig andere passende behandeling, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty Studio Ogenblik en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan een wetgever of mediator.

12 Behandeling

Voor de alle behandelingen wordt met cliënt overlegt wat de mogelijkheden zijn tijdens een intake-gesprek. Indien de cliënt onze adviezen niet opvolgt wat betreft de behandeling, zijn de consequenties voor eigen risico. Beauty Studio Ogenblik behoudt het recht om een behandeling te weigeren indien Beauty Studio Ogenblik niet achter de behandeling staat die cliënt wenst.De cliënt dient bij iedere behandeling wijzigingen in zijn gezondheid en medicatie aan te geven.Beauty Studio Ogenblik dient te alle tijden op de hoogte gebracht te worden van veranderingen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

13 Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Studio Ogenblik het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.

14 Recht

1.Op elke overeenkomst tussen Beauty Studio Ogenblik en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

2.Beauty Studio Ogenblik is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Beauty Studio Ogenblik met de cliënt bespreken.

3.In geval van kostprijsverhogende omstandigheden of onvoorziene omstandigheden tijdens de behandeling

heeft Beauty Studio Ogenblik het recht om de overeengekomen tarieven te verhogen.

4.Producten retourneren 

Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs 

geruild worden voor een ander product of voor een tegoedbon bij Beauty Studio Ogenblik

binnen vijf dagen na aankoop,

indien de verpakking compleet ,onbeschadigd en ongeopend is.

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb